Garanti Şartları

 • Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz).
 • 6 Yıl Garanti TLC Klima Yetkili Servisleri tarafından kurulumu yapılan ve yılda bir kez bakımı yaptırılan duvar tipi split klimalar için geçerlidir.
 • Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 • Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
  • Sözleşmeden dönme,
  • Satış bedelinden indirim isteme,
  • Ücretsiz onarılmasını isteme,
  • Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
 • Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 • Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  • Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
 • Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servise veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 • Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 • Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
 • Bakım müşterinin sorumluğunda olup bakımsızlıktan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Cihazın çalışması için gerekli voltajın + – %10 sağlanması müşterinin sorumluluğundadır. Yüksek voltaj veya düşük voltajdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • E-Ticaret sitelerinden TLC Klima – Gree Türkiye Temsilcisi satıcısı veya yetkili bayi listemizdeki bayilerimiz haricindeki satıcılardan alınan ürünlerin garanti ve montaj ücretleri ile ilgili sorumluluk tüketicilerimize aittir. Destek ve bilgi için 0850 888 8 852 numaralı müşteri hizmetlerimizi arayabilirsiniz.